Wnioski

Przygotowujemy oraz składamy w imieniu klienta wnioski dla SOR zgodnie z Rozp. 1107/2009 m.in.:

  • rejestracja strefowa (art. 33) i odnowienie zezwolenia (art. 43)
  • rozszerzenie zezwolenia na zastosowania małoobszarowe (art. 51)
  • wzajemne uznanie zezwolenia (art. 40)
  • handel równoległy (Art. 52)
  • prowadzenie badań i testów (art. 54)
  • przekazanie praw do zezwolenia (zmiana właściciela zezwolenia)

Analiza kompletności (DGA) & wstępna ocena ryzyka (PRA)

ESTICON wstępnie określa kompletność istniejących dokumentów oraz badań niezbędnych do rejestracji środka ochrony roślin (DGA) zgodnie z Rozp. 283/2013 oraz 284/2013. W przypadku zidentyfikowania braków, określamy zakres dodatkowych badań oraz oceniamy szanse na skorzystanie z danych niechronionych lub Lisu Udostępnającego. Oceniamy szanse na uzyskanie pozytywnej oceny środka, poprzez przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka (PRA), w której określane są obszary ryzyka w danym projekcie.

Planowanie i projektowanie badań

Typujemy zakres danych i badań niezbędnych do pozytywnej oceny środka ochrony roślin podczas procesu rejestracyjnego. Nadzorujemy badania będące w toku, opiniujemy plany badań oraz finalne raporty z badań, aby mieć pewność, iż badanie zostało zaprojektowane i wykonane tak, by wypełnić określone wymagania.

Ponadto, prowadzimy ofertowanie i negocjujemy ceny badań. Współpracujemy wyłącznie z renomowanym laboratoriami i firmami specjalizującymi się w prowadzeniu badań rejestracyjnych środków ochrony roślin.

Dokumentacja rejestracyjna SOR (dRR)

ESTICON przygotowuje dokumentację rejestracyjną (dRR) dla środków ochrony roślin. W zależności od potrzeb, przygotowujemy dossier do celów rejestracji SOR w procedurze strefowej, fragmenty dokumentacji obejmujące tylko wymagania narodowe lub dane dostarczane na poziomie narodowym (National Addenda). Dossier przygotowujemy na podstawie informacji i badań z wykorzystaniem obecnie obowiązujących wytycznych w zakresie oceny ryzyka narażenia operatora, osoby postronnej, rezydenta, pracownika i organizmów niebędących celem działania oraz najnowszych modeli obliczeniowych do wyznaczania wartości PEC. Dossier dostarczamy klientów w formacie Word, PDF lub CADDY.

Comparative assessment

Dla środków ochrony roślin zawierających substancje aktywne zaklasyfikowane jako substancje do zastąpienia (CfS), ESTICON przygotowuje zgodnie Art. 50 Rozp. 1107/2009 ocenę porównawczą (Comparative Assessment). Ocena porównawcza środka ochrony roślin jest usługą wykonywaną na poziomie krajowym na podstawie wytycznej SANCO/11507/2013 oraz wymagań krajowych.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji środków ochrony roślin, nawozów lub adiuwantów, przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, etykiety lub Karty Charakterystyki?

Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT Z NAMI